هنر رها کردن

هیچ کاری دشوارتر و پرهزینه، و نیز بی معناتر از تلاش برای جلوگیری از گندیدن لاشه نیست. پیتر دراکر / روزنوشت در واقع از امروز دیگه اسم بخش بندی های کتاب دراکر رو نمیگذارم “درس” .احساس میکنم و یقین دارم این کلمات از جنس حکمت هستند و برای خواننده حساس میتونه مثل احساس یک نوع […]