گزارش سَرَک کشی آخرهفته ای
به نخجوان و کمی هم ترکیه

سفر به نخجوان و شرق ترکیه   پیش نوشت: مرتضی دوست آبادانی من هست که تو دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوره تخصص رو میگذرونه. مرتضی اکثر آفریقا و آسیا رو هیچهایک کرده و وقتی منو به این سفر آخر هفته ای دعوت کرد، بیشتر از اینکه مقصد و جاهایی که میخوایم بریم برام مهم باشه […]