تردید

بعضی مفاهیم هستند که وقتی در اظهار نظرها یا رویدادهای زندگی بهشون برمیخورم، انگار رسیدم سر خونه اول، انگار همون قدر باهاشون غریبه ام که اولین بار دیدمشون. بعضی مفاهیم برای من قابل تعریف نیستند یا سخت تعریف میشند. ذهنم زیر بارنمیره که به راحتی نقش مشخصی ببندند. عنوان نکردنش یک جور درده و عنوان […]