با کمال احترام، موافق نیستم

با کمال احترام به همه کسانی که ازدواج کردند، با شیرجه زدن در آشفتگی زندگی مشترک به امیدِ شکننده ی سالم بیرون آمدن از آن موافق نیستم. با کمال احترام برای همه عزیزانی که فرزند دارند، با وجود ۲۳ هزار کودک بی سرپرست و بدسرپرست با فرزندآوری چندان موافق نیستم. با کمال احترام برای کارمندان […]