گزارش سَرَک کشی آخرهفته ای
به نخجوان و کمی هم ترکیه

سفر به نخجوان و شرق ترکیه   پیش نوشت: مرتضی دوست آبادانی من هست که تو دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوره تخصص رو میگذرونه. مرتضی اکثر آفریقا و آسیا رو هیچهایک کرده و وقتی منو به این سفر آخر هفته ای دعوت کرد، بیشتر از اینکه مقصد و جاهایی که میخوایم بریم برام مهم باشه […]

بلوچستان (۱)

سفر به بلوچستان سرچهار راه چه کنم؟ هستم(بله، این واقعا اسم یه چهارراهه!)، همون جایی که سال پنجاه و سه محمود دولت آبادی سفرنامه “دیدارِ بلوچ” رو شروع میکنه. عجیب و غم انگیزه که زاهدان و  بعدها فهمیدم که کل سیستان و بلوچستان از همون دردهایی رنج میکشه که دولت آبادی بیشتر از چهار دهه پیش دیده […]