تجربه شخصی کمالِ مطلوب
یا “جریان” بی زحمتِ تمرکز بر یک فعالیت

دانیل کاهنمن در فصل سوم کتاب “تفکر، سریع و کند” اشاره کوتاهی داره به مفهموم “جریان” که توسط روانشناسی به نام میهالی سیکس سنت میهالی نام گذاری شده. در واقع آقای میهالی معتقده ذهن انسان در حین تلاش برای حفظ تمرکز بر یک موضوع به زحمت زیادی میفته و این حفظ تمرکز فرایندی انرژی بر […]