• تردید

    بعضی مفاهیم هستند که وقتی در اظهار نظرها یا رویدادهای زندگی بهشون برمیخورم، انگار رسیدم سر خونه اول، انگار همون قدر باهاشون غریبه ام که اولین…